Tire Sidewall Diagram

วิธีการอ่านแก้มยางของคุณ

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบคู่มือรถหรือยืนยันกับตัวแทนร้านยางเมื่อต้องการเลือกขนาดยางสำหรับรถของคุณ